Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia podyplomowe Terenów Zieleni
Rekrutacja na XVII edycję Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni
w roku akademickim 2017/2018

Zgłoszenia

Uprzejmie informujemy, że termin rekrutacji na XVIII edycję Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni jest przedłużony do 15 marca br. Prosimy, aby Kandydaci na Studia wypełnili aktualne druki: podanie o przyjęcie oraz kwestionariusz osobowy. Wypełnione druki – na razie bez dodatkowych załączników – proszę przesłać elektronicznie na adres robach@cyf-kr.edu.pl lub pocztą stacjonarną na adres: Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. 29 Listopada 54,pok. 235 (prof. dr hab. Anna Bach). Pozostałe załączniki należy przesłać dopiero po uzyskaniu kolejnej informacji o terminie rozpoczęcia Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni Edycji XVIII.


Zapraszamy na XVIII edycję Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni.
Opłata za studia wynosi 7200 PLN.

Organizator
Katedra Roślin Ozdobnych, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Czas trwania
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni trwają trzy semestry i obejmują 400 godzin zajęć dydaktycznych (w każdym semestrze — 5 zjazdów) w postaci wykładów, ćwiczeń praktycznych, konsultacji projektowych oraz 3 dni wycieczki terenowej.
Zajęcia prowadzone są jeden raz w miesiącu przez trzy kolejne dni tygodnia (środa, czwartek, piątek).

Koszt studiów
7200 PLN (istnieje możliwość zapłaty w ratach).
Studentom 3 semestru studiów II stopnia przysługuje 15% zniżki.

Terminarz zjazdów
Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni w roku akademickim 2017/2018 będzie podany z chwilą uruchomienia Studiów.

Wymagane dokumenty

  • formularz podania [pobierz],
  • kwestionariusz osobowy [pobierz],
  • dyplom (oryginalny odpis dyplomu) ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie z V roku studiów,
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia [pobierz].

Zgłoszenia
Formularz zgłoszeniowy można przesłać pocztą tradycyjną lub drogą mailową na adres:

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon: 12 662 52 45, 12 662 52 46, 12 662 52 45
E-mail: zielen@ogr.ur.krakow.pl lub kro@ogr.ur.krakow.pl

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia podyplomowe należy do 30 października dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów) na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem "Studia Podyplomowe Terenów Zieleni" oraz okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni, najpóźniej na pierwszym zjeździe.