Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia podyplomowe Terenów Zieleni
Ramowy program studiów
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Dyplom ukończenia zapewnia absolwentowi studiów następujące kwalifikacje w zakresie:
wiedzy — absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu budowy roślin ozdobnych, biologii ich rozwoju, wymagań siedliskowych oraz pielęgnacyjnych i kształtuje świadomie dobory roślin ozdobnych pod kątem ich walorów dekoracyjnych, poprawy estetyki otoczenia oraz wymogów siedliskowych i funkcjonalnych, ma wiedzę z zakresu branżowych przepisów prawnych, zna normy i wytyczne projektowania prostych systemów, obiektów i konstrukcji stosowanych w sztuce ogrodowej, wykazuje znajomość podstawowych technik i technologii dotyczących kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, wykazuje znajomość technik i sposobów określania atrybutów fizycznych, plastycznych i opisowych oraz kształtowania terenów zieleni, ma podstawową wiedzę o materiałach powszechnie stosowanych w budownictwie ogrodowym oraz o podstawowych technologiach, rozwiązaniach konstrukcyjnych i technicznych stosowanych w terenach zieleni, ma podstawową wiedzę na temat możliwości wykorzystania oraz problemów konserwatorskich krajobrazu przyrodniczego i kulturowego,
umiejętności — absolwent umie odczytać rysunki, mapy budowlane i geodezyjne, potrafi sporządzić dokumentację graficzną oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, posiada umiejętność rozpoznawania roślin ozdobnych z uwzględnieniem ich wymagań siedliskowych, uprawowych i pielęgnacyjnych w celu właściwego doboru gatunków w celu zaaranżowania terenów zieleni, wykonuje podstawowe zadania, plastyczne i projektowe dotyczące terenów zieleni, identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na kształtowanie terenów zieleni, a także na zmiany stanu środowiska naturalnego będące efektem działalności człowieka, posiada zdolność podejmowania standardowych działań mających na celu optymalne kształtowanie terenów zieleni z wykorzystaniem dostępnych zasobów naturalnych w sposób zrównoważony, nie skutkujący pogorszeniem stanu środowiska naturalnego, posiada podstawowe umiejętności przeprowadzania zabiegów konserwatorskich na roślinach ozdobnych,
kompetencji społecznych — ma świadomość ryzyka oraz znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan terenów zieleni, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Lp. Tematyka przedmiotów:
moduł architektoniczny
moduł sztuk plastycznych
moduł przyrodniczy
liczba godzin
1.Historia architektury i sztuki ogrodowej20 godzin
2.Problemy zabytkowych parków i ogrodów10 godzin
3.Metoda JARK-WAK5 godzin
4.Projektowanie konserwatorskie10 godzin
5.Projektowanie terenów zieleni30 godzin
6.Problemy współczesnych założeń ogrodowych10 godzin
7.Kolor i przestrzeń w projektowaniu ogrodów20 godzin
8.Rysunek odręczny i techniczny15 godzin
9.Infrastruktura techniczna w terenach zieleni30 godzin
10.Geodezja i miernictwo10 godzin
11.Fitosocjologia10 godzin
12.Czynniki klimatyczno-glebowe kształtujące środowisko życia roślin30 godzin
13.Ochrona środowiska10 godzin
14.Ochrona roślin w terenach zieleni10 godzin
15.Inwentaryzacja zieleni10 godzin
16.Charakterystyka i zastosowanie wybranych rodzajów zieleni — najnowsze trendy20 godzin
17.Zastosowanie i pielęgnacja roślin ozdobnych w terenach zieleni30 godzin
18.Ćwiczenia praktyczne — roślinoznawstwo20 godzin
19.Fauna w ogrodach6 godzin
20.Socjologia ogrodów4 godziny
21.Dokumentacja, kosztorysowanie i przepisy prawne w terenach zieleni30 godzin
22.Komputerowe metody projektowania ogrodów20 godzin
23.Konsultacje projektowe dyplomowe20 + 20 godzin

Łącznie 400 h (w tym 200 godzin w zakresie modułów plastycznego
i technicznego oraz 200 godzin nauki w ramach modułu przyrodniczego.
Ponadto 3 dni warsztatów terenowych. Razem 400 godzin.