Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Strona główna       Katedra Ochrony Roślin
Katedra Ochrony Roślin
Działalność naukowa i dydaktyczna w dziedzinie ochrony roślin wiąże się ściśle z powstaniem i rozwojem studiów rolniczych i ogrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1890 r.). Pionierami ochrony roślin byli profesorowie: E. Janczewski, P. Brzeziński i W. Kulczycki. Od roku akademickiego 1891/1892 prowadzono przedmiot "Nauka o szkodnikach zwierzęcych", a w1905/1905 rozszerzono ten przedmiot o wykłady z patologii (z uwagą: choroby powodowane przez grzyby). Celom praktycznym nauczanego przedmiotu służyła powołana w 1927 roku Stacja Ochrony Roślin. W roku akademickim 1948/1949 w programie studiów na Wydziale Rolniczym UJ pojawiła sie nazwa przedmiotu "Ochrona roślin", na który składały się wykłady i ćwiczenia z zakresu nauki o chorobach i szkodnikach roślin. W 1951 na Wydziale Rolniczym UJ zostaje utworzona Katedra Ochrony Roślin, która po powołaniu Wyższej Szkoły Rolniczej zostaje przeniesiona w jej struktury na Wydział Rolniczy. W 1970 roku nastąpiła reorganizacja jednostek w Wyższej Szkole Rolniczej. W miejsce dotychczasowych katedr i zakładów powołano instytuty. Wtedy również połączono Katedrę Ochrony Roślin Wydziału Rolniczego i Zakład Ochrony Roślin Ogrodniczych Wydziału Ogrodniczego w Instytut Ochrony Roślin i przeniesiono na Wydział Ogrodniczy. W roku 1981 Instytut Ochrony Roślin wraca do swej uniwersyteckiej struktury jako Katedra Ochrony Roślin, która trwa do chwili obecnej.

W Katedrze jest zatrudnionych obecnie 9 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 4 pracowników technicznych. Nauczyciele akademiccy uczestniczą aktywnie w procesie kształcenia studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Podstawowym zadaniem współczesnej ochrony roślin jest opracowanie metod bezpiecznych zarówno dla środowiska naturalnego jak i człowieka. Zadania realizowane w Katedrze Ochrony Roślin, zgodne z powyższymi założeniami dotyczą:

— badań biologiczno-ekologicznych nad szkodnikami roślin ogrodniczych, rolniczych i zieleni miejskiej oraz ocena ich szkodliwości, określenia progów zagrożenia, metod prognozowania
— metod wykorzystania naturalnych elementów oporu środowiska w uprawach ogrodniczych i rolniczych poprzez wykorzystanie wrogów naturalnych szkodników i gatunków antagonistycznych dla patogenów grzybowych oraz poznanie mechanizmu odporności roślin na agrofagi
— opracowanie metod integrowanej ochrony roślin poprzez określenie wpływu pestycydów na zmiany szkodliwej entomofauny pól uprawnych oraz badanie i wprowadzenie metody agrotechnicznej jako metody zwalczania agrofagów
— opracowania metod integrowanej ochrony roślin poprzez badanie wpływu zabiegów agrotechnicznych i chemicznych na stan zdrowotny roślin uprawnych
— biologii, szkodliwości i zwalczania ważniejszych gospodarczo chorób roślin uprawnych.

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Stanisław Mazur
smazur@ogr.ar.krakow.pl