Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Ogrodniczy
Strona główna       Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Prace Zakładu koncentrują się na tematyce związanej z zastosowaniem biotechnologii w hodowli roślin warzywnych, w tym: otrzymywanie roślin haploidalnych poprzez gametyczną embriogenezę u Allium cepa, Brassica oleracea i Daucus carota; selekcja w oparciu o markery molekularne (MAS); analiza podstaw molekularnych męskiej sterylności u marchwi i cebuli; opracowanie markerów DNA marchwi; opracowanie metodyki transformacji wybranych gatunków roślin ogrodniczych; poszerzenie zmienności genetycznej poprzez krzyżówki międzygatunkowe w rodzajach Allium i Rhododendron...

Do najważniejszych osiągnięć Zakładu należą:
– opracowanie techniki otrzymywania linii podwojonych haploidów drogą androgenezy (u kapusty głowiastej i brukselskiej), gynogenezy (u cebuli i buraka ćwikłowego) i indukowanej partenogenezy (u marchwi),
– identyfikacja determinant zjawiska cytoplazmatycznej męskiej sterylności u marchwi, cebuli, buraka i żyta,
– opracowanie systemu selekcji materiałów hodowlanych kilku gatunków warzyw w oparciu o markery molekularne sprzężone z ważnymi cechami użytkowymi,
– uzyskanie mieszańców międzygatunkowych u cebuli i różanecznika posiadających wartościowe cechy użytkowe,
– optymalizacja metodyki transformacji genetycznej roślin (kapusta, marchew) metodą wektorową z użyciem Agrobacterium tumefaciens i A. rhizogenes i wprowadzenie genów odporności na patogeny,
– opracowanie testów odpornościowych do oceny i selekcji materiałów hodowlanych marchwi tolerancyjnych na Alternaria radicina, Erwinia carotovora i Psila rosae, buraka ćwikłowego na Cercospora beticola, kapusty na Plasmodiophora brassicae
i cebuli na Peronospora destructor,
– otrzymanie materiałów wyjściowych do hodowli roślin ogrodniczych o podwyższonej odporności na stresy biotyczne
i abiotyczne.

Kierownik Zakładu
prof. dr hab.Adela Adamus
email: adamusa@ogr.ar.krakow.pl